תנאי שימוש והצהרת פרטיות

מסמך זה הינו תנאי שימוש מחייבים בין ענתבי פיתוח בע"מ ח.פ 515222206, המפעילה את אתר locally.biz (‘המפעילה’) לבינך (‘המשתמש’) ולבין כלל המשתמשים באתר (‘המשתמשים’, ‘האתר’). הסכם זה הינו הסכם מחייב וממצה שמטרתו להסדיר את היחסים בין המשתמשים למפעילה ולאתר ולקדם את פעילותו ומטרותיו של האתר. הסכם זה, כמו הסכמים אחרים, כתוב בשפה משפטית כאשר הנוסח המחייב הוא הנוסח אשר מופיע בסעיפים הסדורים. עם זאת, ולצרכי נוחיות בלבד, מובא בזאת תקציר של הזכויות וההתחייבויות אשר מוגדר בפרק המבוא. תקציר זה לא ישמש את בית המשפט לפרשנות של החוזה באם יידרש לכך.

הסכם זה מנוסח בלשון זכר, אך בכל מקום בו מדובר בלשון זכר הכוונה היא גם ללשון נקבה, רבים או לתאגידים.

אינך נדרש לאשר תנאי שימוש אלו, אולם, מלבד הזכות לצפות באתר, אין לך כל זכות לשימוש באתר מבלי הסכמה לתנאים אלו, שכן שימוש באתר וכן פרסום תכנים באתר דורש הסכמה אקטיבית לתנאי השימוש.

עליך להבין כי מטרת הסכם זה היא להקנות לך זכויות לשימוש באתר, תוך קביעת כללי התנהגות נאותים. חשוב לזכור כי התכנים באתר נוצרו על ידי משתמשים, הם אחראים לתכנים אלה והם אלה שרשותם דרושה על מנת להעתיקם.

הסכם השימוש מחולק למספר חלקים:

חלק כללי המכיל את ההגדרות, מהות השירותים הניתנים וזכות המפעילה לשנות את תנאי השימוש או להפסיק את השירות בכל עת.

החלק השני הוא החלק אשר מגדיר את היחסים בין המשתמש לאתר. בחלק זה מובהר כי האתר והמידע שבו מובא למשתמש כמות שהוא וללא כל אחריות (AS IS) ועשוי להביא לנזק כלשהו, אותו המשתמש ישא ולא המפעילה. המידע עשוי, כמו כן, להכיל פרסומות לצורך מימון האתר.

החלק השלישי קובע כי באם תפר את תנאי השימוש, תוכל המפעילה לפנות לספק הטלפון ו/או האינטרנט על מנת לקבל את פרטיך האישיים. הוא קובע ברירת דין וסמכות שיפוט.

החלק הרביעי והאחרון מגדיר את היחסים בין המשתמש למשתמשים אחרים ולמפעילה באמצעות האתר. באותו החלק מפורט כי אסור לך להעלות תכנים הפוגעים באחרים. כמו כן, באותו הפרק מובהר כי כל פעולה שנוגדת תנאים אלו עלולה לגרום להרחקתך ולמחיקת הפרסומים, כמו גם כי אתה תהיה אחראי בלעדית לכל נזק שייגרם עקב הפרת תנאי השימוש מצדך.

אנו ממליצים כי תקרא את הנוסח המלא של החוזה ובכל מקרה, בעיה או שאלה נשמח לעמוד לשירותך. 

  1.  כללי

1.1.   מטרות –  מטרת האתר היא להיות מקור מידע עדכני ורלוונטי לכל מי שמבקש לקבל מידע על עסקים המופיעים באתר. האתר מהווה זירה בה בעלי עסקים יכולים להציע את מרכלתם, ומי שמעוניין בשירות של בעלי העסקים יכול לקבל מידע על בעלי עסקים ועל הדרכים ליצור עמם קשר.

 1.2.   שינוי התנאים, תחולה – תנאי שימוש אלו חלים ויחולו על כל שימוש באתר. המפעילה מצהירה כי היא בעלת מלוא זכויות הקניין במערכת הפעלת האתר, וכי היא תספק את השירותים המצוינים בהסכם שימוש זה ובכפוף לו. המפעילה רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת וללא הודעה מראש כאשר כל שינוי מהותי בתנאי השימוש, הכוללים שינוי בתעריפים, זמינות שירותים ופרטיות המשתמשים יחייב הודעה של שבעה ימים מראש על ידי המפעילה.

 1.3.   זמינות ושירות – המפעילה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה על מנת לשמור את האתר זמין בכל עת. עם זאת, אין המפעילה מתחייבת כי האתר יהיה זמין בכל עת והיא רשאית להפסיק את השירות לפי שיקול דעתה לכל משתמש או לכלל המשתמשים, כאשר למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי הפסקת שירות, לרבות החזרת כספים או שיפוי בגין נזקים בזמינות השירות.

 1.4.   דמי מנוי – המפעילה תהא רשאית לגבות, מעת לעת, תשלומים בעבור שימוש באתר, פרסומים בו, הוספת תכנים, עדכון המידע האישי, שינוי המידע האישי או שימוש חודשי קבוע. עם זאת, נכון להיום השירות באתר ניתן ללא תשלום. כל שינוי במדיניות תעריפים זו תחייב את המפעילה להודיע על כך למשתמש, באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלו.

         א.   למשתמש לא תהיה כל טענה באם לא יפעל לביטול השירות לאחר שינוי החיוב.

         ב.   בין התכנים באתר עשויים להתפרסם תכנים אשר ייגבה תשלום בעבור הזכות לצפות ו/או להשתמש בהם (‘תכני פרימיום’) תכנים אלו עשויים להיות כפופים לתנאים והגבלות נוספים. 

 1.5.   קשיחות ההסכם – הסכם זה ישונה, מעת לעת, על ידי המפעילה. הסכם זה ישונה בכתב בלבד ויפורסם באתר האינטרנט של המפעילה. שום עיכוב בביצוע זכות או מניעה משימוש בזכות הנובעת מהסכם זה מצד המפעילה לא יהווה שינוי ההסכם ולא יהווה השתק.

 1.6.   המחאת זכויות – המפעילה תהא רשאית להעביר את התחייבויותיה וזכויותיה על פי הסכם זה לכל צד שלישי, בהודעה מראש של שבעה ימים, וזאת ללא צורך בקבלת הסכמה מהמשתמש.

  1.  השירותים

2.1.   שימוש – השימוש בשירותים אינו כרוך בתשלום לעת עתה. האתר הוקם על בסיס התנדבותי בלבד, והמשתמשים הינם בעלי התכנים.

 2.2.   פטור מאחריות – אין לראות בשירותים משום ייעוץ מקצועי. המשתמש פוטר את המפעילה, מראש ובהודעה בלתי חוזרת, מכל אחריות הנובעת מהסתמכות על פרסומים כלשהם באתר ו/או ייעוץ שניתן באמצעות האתר.
מובהר בזאת כי השימוש בשירותי האתר הינו באחריות המשתמש בלבד. המפעילה, עובדיה, המשתמשים האחרים ו/או כל האנשים הקשורים עימהם לשם מתן השירותים נשוא הסכם זה, לא ישאו בכל אחריות לעניין כל נזק שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימושו של המשתמש באתר ובשירותיו, והמשתמש מתחייב לפצות את מי מהנ”ל בגין תביעה משפטית ו/או הוצאה אחרת הנובעות כתוצאה משימוש המשתמש בשירותי האתר.

 2.3.   שלילת שימוש – למפעילה הזכות לשלול את השימוש מכלל המשתמשים, מקבוצת משתמשים או ממשתמש פרטני בכל מקרה ולפי שיקול דעתם הבלעדי. המפעילה תשלול את הזכות לשימוש בכל מקרה של הפרה מהותית של תנאי שימוש אלו או בהפרה חוזרת ונשנית של תנאי השימוש לאחר התראה. כל הפרה של תנאי השימוש הנוגעים לתוכן פוגעני, או בלתי חוקי או המהווים עבירה פלילית תביא למסירת המידע על המשתמש לרשויות אכיפת החוק.

 2.4.   הרשאות – המפעילה רשאית להרשות, או לא להרשות, על פי שיקול דעתה הבלעדי למשתמש לפרסם תכנים בחלק מהאתר, להגביל או לאשר אפשרויות ניהול למשתמש או להקצות לו עמודים לפרסום תכניו. נכון להיום, על מנת לפתוח כרטיס עסק באתר, דרושה הרשאה מפורשת מהמפעילה. המשתמש מצהיר כי הוא בעל הזכויות לפרסם את העסק, וכי העסק אינו מפר חוק ואינו פוגעני. מעבר לכך, המשתמש ישא במלוא האחריות על הפרסומי העסק.

  1.  תוכן

3.1.   האתר עשוי להכיל, בין היתר, תכנים (‘התכנים’, ‘תוכן’). התכנים מובאים  כמו שהם (AS IS) וללא כל אחריות; המשתמש פוטר מראש את המפעילה מכל טענה כי הסתמך על התכנים ומתחייב שלא לעשות בתוכן שימוש ללא בירור עם אדם מוסמך בכל הנוגע למידע זה.

3.2.   הצגת פרסומות – המפעילה תהא רשאית להציג, מעת לעת, מודעות של צדדים שלישיים או תכנים פרסומיים של צדדים שלישיים באתר לקידום ושיווק מוצרים וכן תכנים ממומנים על ידי צדדים שלישיים אשר עשויים להיות (או שלא עשויים להיות) לעניינו של המשתמש. המשתמש מודע לכך כי חלק מהכנסות המפעילה הינן בגין שירותים אלו ולא תהיה לו כל טענה כנגד הצגת הפרסומות. המשתמש מצהיר כי לא ישתמש בתוכנה לחסימת הפרסומות באתר על מנת לא לפגוע בהכנסות המפעילה. עוד מצהיר המשתמש כי יפצה את המפעילה בעבור אובדן הכנסה עקב אי הצגת פרסומות. המפעילה לא תהא אחראית לתוכן המודעות שיפורסמו על ידי צדדים שלישיים ולא תהא ערבה לטיבן. עוד לא תהא המפעילה ערבה לאספקת הסחורה שתירכש בעקבות אותם פרסומים ולא תהא המפעילה אחראית בכל צורה לנזק שייגרם למשתמש עקב רכישה של מוצרים בעקבות פרסומים באתר.

3.3.   שימוש מסחרי – המשתמש לא יעשה כל שימוש במידע האישי של משתמשים אחרים למטרות עסקים, מסחר, שיווק או פרסום ללא הסכמת המפעילה.

3.4.   זכויות קניין רוחני במידע – כל המידע המובא באתר הינו או קניינה הרוחני של המפעילה או קניינם הרוחני של משתמשי האתר; המשתמש לא יפרסם, לא יפיץ, לא יתרגם, לא ישנה ולא יעתיק כל מידע, עיצוב, שרטוט, תכנית, קובץ, תמונה או כל יצירה אחרת המופיעה באתר ללא הסכמת המפעילה. כל הפרה של סעיף זה תגרור פיצויים מוסכמים בגין הפרה של 50,000 ש”ח ללא כל הוכחת נזק.

3.5.   דיוור ישיר: המשתמש מרשה בזאת למפעילה לשלוח לו הודעות אלקטרוניות ו/או מסרוניםמעת לעת, הכוללות פרסומים אודות המתרחש באתר וכן כל תוכן אשר יראה להם כהולם לשליחה, לרבות תוכן פרסומי. המשתמש יהיה רשאי להסיר עצמו מהפצת ההודעות על ידי משלוח הודעת תשובה למפעילה או על ידי לחיצה על [קישור] להסרת עצמו מרשימת הדיוור.

3.6.   איסור קצירה: המשתמש, או כל משתמש אחר, לא יפעיל מערכות לקצירת כתובות דואר אלקטרוני ו/או כל מידע אחר מעמודי האתר ולא ישתמש באתר על מנת לאסוף מידע על כל אדם אחר.

3.7.   קשר – המשתמש מתחייב לשמור על תיבת הדואר שלו פנויה על מנת לקבל התראות ולהוסיף את כתובת הדואר האלקטרוני info@locally.biz לספר הכתובות שלו על מנת למנוע העברה של דואר מהאתר לתא דואר הזבל. המפעילה לא תהא אחראים באם הודעה שנשלחה למשתמש באמצעות הדואר האלקטרוני לא תגיע ליעדה מסיבה זו או אחרת.

  1. מדיניות פרטיות:

4.1.   שמירת מידע: על מנת להפעיל את האתר המפעילה עשויה לשמור מידע פרטי על המשתמש ועל משתמשים. המפעילה לא תבצע כל פעולה אשר תפגע במשתמש אלא לצורך הגנה על אינטרס כשר של המפעילה או לשמור על הוראות החוק ולקיים צווים שיפוטיים. בין היתר, המפעילה עשוייה לשמור עוגיה (Cookie) על מחשב המשתמש הכוללת מידע שמזהה אותו מול האתר. כמו כן, המפעילה שומרת מידע אודות הודעות ודפים שנצפו על ידי המשתמש.

4.2.   פרטיות: המפעילה תשמור את כל המידע הפרטי שיאסף על ידה ועל ידי צדדים שלישיים מטעמם (כגון שירותי סטטיסטיקה וגביית תשלום) ולא יגלו אותם לצד שלישי אלא כאשר הדבר דרוש על פי חוק או בהתאם להסכם זה. מבלי לגרוע מהאמור, המפעילה עשוייה להשתמש בשירותי צד שלישי, כגון Google Analytics, או להציג פרסומות באמצעות Google Adsense אשר להן יש מדיניות פרטיות משלהן, וחובה על המשתמש לבדוק מדיניות זו ולהסכים לה.

4.3.   IP: המפעילה עשוייה לשמור את כתובת ה-IP של המשתמש לצורך מתן שירות טוב יותר, פילוח השירות ואיסוף מידע מצטבר. כמו כן, המפעילה תשמור מידע זה על מנת לנהל את האתר בצורה מיטבית.

4.4.   קוקי: המפעילה עשוייה לשמור מידע על המשתמש ועל הרגלי הגלישה שלו ולזהות אותו מולם על ידי שתילת Cookie במחשב. Cookie זו תשמש, כמפורט בהסכם, לצרכי אימות, זיהוי וחשבונאות ולא תכיל כל מידע מזהה.

4.5.   מידע שלא נשמר: המפעילה לא תשמור, לעולם, מידע סודי ופרטי על המשתמש כמו כתובת מלאה ומספר כרטיס אשראי. המפעילה לא תשמור כל מידע הקשור להשתייכות לקבוצה אתנית, פוליטית, דתית או מקצועית, ללא הסכמתך המפורשת, וכן לא ישמרו כל מידע שעשוי להיות ‘מידע רגיש’ כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות.

4.6.   חשיפה וגילוי של מידע: על אף האמור לעיל, למפעילה תהיה הזכות לגלות ולחשוף את המידע בצורה סטטיסטית ולא מזהה אישית, כאשר לא מדובר בפרטים אישיים או פרטיים על אדם ולמטרות סטטיסטיות, שיווקיות, דיווחים לרשויות המס ו\או לרשויות ניירות ערך וכן לצורך התקשרויות חוזיות עם צדדים שלישיים שעשויים לספק למפעילה שירותים.

4.7.   העברת מידע לרשויות מוסמכות – המפעילה תעביר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל מידע, לרבות כתובת מייל, כתובת IP וכל מידע מזהה אחר לידי הרשויות המוסמכות באם:

         א.   נעשה שימוש באתר לשם ביצוע או כוונה לבצע מעשה בלתי חוקי או הנוגד את תנאי השימוש;

         ב.   יש בשימוש באתר משום פגיעה או כוונה לפגוע במשתמשים, במפעילה ו\או רכוש המפעילה;

         ג.   במקרי חירום שבהם נשקפת סכנת חיים ברורה ומיידית;

         ד.   כנדרש על פי החוק או צו בית משפט;

         ה.   שימוש בלתי ראוי;

         ו.   בכל מקרה של הפרת תנאי השימוש, בין היתר על מנת להטריד, לפגוע או להתחקות אחרי משתמש או המפעילה, נותן בזאת המשתמש ייפוי כח בלתי חוזר למפעילה לפנות לבעל רישיון הבזק אליו מנוי המשתמש לקבלת פרטיו על מנת לנהל תובענה אזרחית או חקירה פלילית כנגדו.

4.8.   סמכות שיפוט – על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך הקשור להסכם זה אשר אינו עולה על סכום של 50,000 ש”ח, או שלא ניתן לכימות בכסף, יובא לבוררות בפני בורר הבקי בתחום המשפט והתרבות באינטרנט ומוסכם על ידי הצדדים. בהעדר הסכמה לגבי זהות הבורר, ימנה יושב ראש לשכת עורכי הדין בורר. הבורר יהיה כפוף לדין המהותי ולדיני הראיות, אך לא לסדרי הדין האזרחיים. הבורר יהיה מוסמך לזמן עדים ולהוציא צווים וינמק את פסקו. הבורר יקבל את שכרו בשווה משני הצדדים לסכסוך. סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לפי הוראות חוק הבוררות. סכסוכים אשר הסכום שבמחלוקת עולה 50,000 ש”ח יובאו בפני בית המשפט במחוז תל-אביב.

  1. פרסומים, תגובות והערות משתמש.

5.1.   המפעילה תאפשר למשתמש לצור קשר עם משתמשים אחרים באמצעות האתר, לפרסם תכנים והודעות באתר ולפרסם תגובות לפרסומים בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה. המשתמש מצהיר כי קרא את הסעיף וכי הוא מודע להשלכות ולנזקים שעשויים להיגרם עקב הפרת הסכם זה למשתמשים אחרים ו/או למפעילה, והוא מתחייב לפצות את המפעילה ומשתמשים אחרים בעקבות כל נזק שיגרום בשימוש באתר.

5.2.   הרשמה לאתר: בכדי לפרסם תכנים באתר, יירשם המשתמש לאתר וייתן פרטים מזהים (‘פרטים אישיים’). אספקת הפרטים המזהים תבוצע באמצעות שירות Facebook Connect ו\או באמצעות שירותים אחרים שהמפעילה תבחר מעת לעת לאפשר זיהוי באמצעותם. המשתמש מצהיר כי הפרטים שסיפק הינם נכונים ויעשה כמיטב יכולתו על מנת לשמור פרטים אלו עדכניים.

5.3.   פרסום תכנים: כל עוד לא נשללה ממנו זכות זו, למשתמש הזכות לפרסם תכנים הכפופות להוראות סעיף זה:

         א.   איסור שימוש מטריד או פוגעני – המשתמש לא יעשה שימוש באתר על מנת להטריד משתמשים אחרים ו/או תומכים ו/או את המפעילה, בין אם באמצעות שליחה בלתי פוסקת של מסרים ובין אם באמצעות שליחת מסרים פוגעניים או מטרידים. המשתמש יעשה שימוש בתום לב באתר; המשתמש לא יתחקה אחר משתמשים אחרים, לא יעקוב אחריהם ולא יאיים עליהם בכל צורה שהיא. המשתמש לא יאיים לחשוף את זהות המשתמשים האחרים באם אלו כותבים בעילום שם ולא יפגע בכבודם. המשתמש לא יגרום נזק לשמם הטוב, לרכושם ולגופם של משתמשים אחרים ו/או של המעפילה.

         ב.   תוכן פוגעני – המשתמש לא יפרסם תכנים פוגעניים, לרבות תמונות פוגעניות או מכילות עירום, משפטים בעלי אופי מיני מרומז, ישיר או משתמע, איורים מיניים, תוכן המציע שירותי זנות, ליווי או אירוח, תוכן דיבתי, תוכן גזעני, תוכן שאינו חוקי, ייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ בקרנות נאמנות, ייעוץ פיננסי כלשהו או מהווה מידע פנים או תוכן הפוגע ברגשות הציבור בכל צורה שהיא. כמו כן, המשתמש יודיע, ללא דיחוי למפעילה על כל שימוש באתר שעשוי להיות פוגעני, והמפעילה תעשה כמיטב יכולתה להסירו ללא דיחוי. אין בסעיף זה כדי לפגוע בזכותו של משתמש למסור דיווח הוגן על תכנים להם נחשף ברשת ו\או קישור לאתרים העשויים להכיל תכנים כאלו והם דרושים מהקשר הודעתו.

         ג.   תוכן הפוגע בזכויות יוצרים, פרטיות או לשון הרע – המשתמש לא יפרסם תוכן הפוגע בזכויות היוצרים של צד שלישי, מוציא דיבתו רעה או פוגע בפרטיותו; המשתמש יוודא, בעת כל פרסום, כי הוא בעל מלוא זכויות היוצרים בכל תוכן שיעלה, וכי ניתנה לו הרשות לעשות שימוש ביצירותיהם של אחרים, במידה והדבר נדרש. בעת פרסום כרטיס עסק באתר, יוודא המשתמש כי בעלי העסק נתנו את הסכמתם להצגת העסק באתר, וכי אין להם, ולא תהיה להם, כל טענה כנגד המפעילה בנוגע לכך.

5.5.   המשתמש פוטר את המפעילה מכל אחריות לנזקים שייגרמו לו עקב פרסום תכנים על ידי צד שלישי כיוון שהוא מודע ליכולת המוגבלת של המפעילה לפקח אחר שימוש באתר.

5.6.   אחריות לפרסום תכנים – המשתמש יהיה אחראי בלעדית לתכנים שיפרסם באתר ומצהיר כי הינו בעל מלוא זכויות היוצרים בהם וכי אינם פוגעים בזכויות של צד שלישי כלשהוא, המשתמש ישפה את המפעילה בגין כל נזק שייגרם לה עקב פרסום תכנים כוזבים.

5.7.   מחיקת תכנים – המפעילה יהיו רשאית להסיר כל תוכן לפי שיקול דעתם הבלעדי, והמפעילה תסיר כל תוכן באם היא נוגדת את הוראות פרק זה ולאחר שקיבלו דיווח על כך ממשתמש שזכותו נפגעה.

5.8.   הודעה והסרה – באם משתמש מוצא תוכן שעשוי לפגוע בזכויות יוצרים, בשם טוב, בסדר הציבורי או מפר את תנאי השימוש בכל צורה אחרת, יפנה ללא דיחוי למפעילה ויודיע לה. מרגע שפנייה תתקבל, המפעילה תעשה כמיטב יכולתה לברר האם הפרסום הינו בניגוד להסכם זה ובניגוד לחוק, ובמקרה שיימצא שכן, המפעילה תסיר את הפרסום ללא דיחוי.

5.9.   זכויות יוצרים – המשתמש מקנה בזאת למפעילה רישיון שימוש בלתי הדיר ומוחלט, לפרסם, ליצור יצירות נגזרות, להרשות לאחרים לפרסם, למכור, לשדר, לתרגם או לעשות כל פעולה שנתייחדה לבעל זכות היוצרים ביצירות כתכנים. המשתמש יעניק לכלל ציבור המשתמשים, לרבות למפעילה, רישיון תוכנה ופטנט לכל פרסום שיבצע באם אלו תהיינה מוגנות בהגנות אלו, המשתמש יפטור את המפעילה מכל תביעה כנגדם על עשיית יצירה נגזרת, שימוש נוסף או כל שינוי של תכנים.

5.10.   פטור מאחריות – המשתמש פוטר את המפעילה מאחריות בגין שימוש בכל מידע שיפורסם כתוכן, ומצהיר כי ידוע לו שמידע זה לא נבחן והמפעילה לא תישא בכל אחריות לגביו.

5.11.   שיפוי על נזק – המשתמש ישפה את המפעילה על כל נזק שייגרם לה וכל עלות משפטית, לרבות עלויות התדיינויות משפטיות, בעקבות פרסום מידע כוזב או כל מידע שיפר הסכם שימוש זה.

 

מסמך זה עודכן לאחרונה בתאריך: 25/06/2020